Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszym przedszkolu i żłobku organizowane i prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, mające na celu stymulowanie rozwoju  psychoruchowego i społecznego dziecka. Terapie organizowane są także dla dzieci niebędących naszymi przedszkolakami lub nieuczęszczających do naszego żłobka.

Istotą Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy specjalistów, która wesprze rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych, np.: psychomotoryka, sfera komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,  którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

W naszej placówce oferujemy pomoc neurologopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, surdopedagoga oraz innych specjalistów, którzy wspólnie na podstawie opracowanego programu pracy z dzieckiem, realizują zajęcia oraz przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Opinia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie rodzic/ prawny opiekun składa wniosek o wydanie opinii. Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza. Ponadto do wniosku można dołączyć opinię na temat funkcjonowania poznawczego i emocjonalno- społecznego dziecka opracowaną przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, jeżeli do niego uczęszcza. Z otrzymaną opinią należy zgłosić się do naszej placówki.

Terapia prowadzona jest w salach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.