Integracja

„Powszechne rozumienie integracji […] społecznej osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi zakłada możliwie pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa, we wszystkich jego okresach i obszarach.”(A. Maciarz, R.Kostecki)

Niepubliczne przedszkole „Mali Pasjonaci” od roku szkolnego 2018/2019 prowadzi oddziały integracyjne. Integracja w pedagogice oznacza szansę wspólnego przebywania, zabawy, uczenia się i wychowania dla wszystkich dzieci. Celem integracji jest „ … dać szansę różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, nawzajem dostosować i uczyć się oraz stworzyć jedną grupę…” (U. Eisele, J. Pechstein)

Aktywność i spontaniczność dzieci zdrowych, mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na zajęciach i po zajęciach. Jest to najlepszy czynnik stymulujący rozwój każdego dziecka niepełnosprawnego. Dzieci niepełnosprawne zachęcane przez współrówieśników stawiają sobie wymagania i cele, które zmuszają je do osobistej mobilizacji, a nawet są wyzwaniem do przekraczania ich możliwości.

Jednym z założeń przedszkola integracyjnego jest tworzenie takich warunków, aby w grupę dzieci zdrowych mogły się włączyć dzieci niepełnosprawne, a niepełnosprawność nie ograniczała ich we wspólnej zabawie czy nauce. Integracja nie jest działaniem jednostronnym, nie tylko skierowanym do dzieci z dysfunkcjami. W grupie integracyjnej każde dziecko uczy się od każdego, podpatruje, odnajduje w grupie i uczy się radzić sobie z napotykanymi trudnościami.

W naszym Przedszkolu prowadzone są grupy integracyjne, w których bawią się wspólnie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z pozostałymi dziećmi. Do pracy z dziećmi z orzeczeniami zatrudnieni są specjaliści. Z dziećmi pracują neurlogopeda, psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant ruchowy czy terapeuta pedagogiczny.

Dodatkowo w grupach pracują nauczycielki wspomagające, posiadające odpowiednie specjalistyczne wykształcenie. W przedszkolu posiadamy gabinety do zajęć i terapii indywidualnej, wyposażone w odpowiednie pomoce i sprzęt, mi.in. gabinet neurologopedy, psychologa czy integracji sensorycznej (GALERIA). Rodzice mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony personelu. Mogą korzystać z konsultacji ze specjalistami . Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECJALIŚCI:

  • Izabela Krasińskaneurologopeda, pedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Logopeda z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywała pracując w wielu placówkach oświatowych oraz prowadząc własne centrum logopedyczne. Stale podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach zawodowych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami rozwojowymi. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod, głównie pracując założeniami metody krakowskiej. W Niepublicznym Przedszkolu „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadą wymowy, terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji.
  • Monika Pośpiech – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, surdopedagog, terapeuta ręki. Prowadzi terapię logopedyczną w ramach WWR. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w przedszkolach, szkołach oraz praktyki prywatnej. Pracuje z dziećmi i dorosłymi. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, mi. in. z Metody Krakowskiej, wczesnej interwencji logopedycznej.  W Niepublicznym Przedszkolu „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji.
  • Marta Zagórska – psycholog, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych, terapeuta metody neurotaktylnej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalność psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, a także roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie. Praktyk metody Kids’Skills – Dam radę, programu Mission Possible oraz Jestem z Ciebie Dumny. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i socjoterapii. Ukończyła szkolenie z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W trosce o jakość swojej pracy stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Od początku pracy zawodowej zajmuje się dziećmi i ich rodzicami. Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywała w Ośrodku Wychowawczo-Rehabilitacyjnym w Ustroniu, w Ośrodku Terapii Nerwic dla dzieci i młodzieży w Orzeszu, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, na Oddziale Dziennym terapii dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ustroniu. Prywatnie jest żoną i mamą 2 synów.
  • Jagna Klapuch – oligofrenopedagog, specjalista Terapii Ręki, specjalista  wczesnego wspomagania rozwoju. Nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno-Wyrównawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Posiada doświadczenie z osobami z różnoraką niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach. W Niepublicznym Przedszkolu „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Aleksandra Hawrył- oligofrenopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Terapii Pedagogicznej. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, m. in.: Stosowana analiza behawioralna, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (AAC) ,Terapia Bazalna i inne. Życiowa optymistka, kochająca muzykę. Organizator rozmaitych przedsięwzięć muzycznych na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Kamila Holewik – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach zdobywając nowe kwalifikacje. W przedszkolu Mali Pasjonaci prowadzi terapię pedagogiczną, zajęcia z surdopedagogiką oraz terapię ręki w ramach KS i WWR.
  • Iwona Dereczenik – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada kwalifikacje do prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych, zajęć z Integracji Bilateralnej. Uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Pracuje jako nauczyciel z Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim z dziećmi i młodzieżą z różnoraką niepełnosprawnością. W Niepublicznym Przedszkolu”Mali Pasjonaci” prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.