O Nas

ZAPRASZAMY do Przedszkola, które zapewni dzieciom przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki do rozwoju..  zajęcia rozwijające umiejętności i zdolności dzieci oraz zabawę w gronie rówieśników. Dzięki pracy wykwalifikowanych i zaangażowanych oraz ciepłych Pań Nauczycielek Dzieci staną się bardziej samodzielne, kreatywne, twórcze i otwarte na nowe wyzwania.

Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych stworzyliśmy oddziały integracyjne, w których oprócz pedagogów-nauczycieli wychowania przedszkolnego z dziećmi pracują specjaliści, dążący do nadrobienia różnic w rozwoju dziecka.

Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, spokojnych i nadpobudliwych, dzieci o różnych możliwościach i potrzebach jednoczy je we wspólnej zabawie, uczy wrażliwości, a także akceptacji i otwartości.

Przedszkole Mali Pasjonaci

 • zapewnia dzieciom opiekę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej
 • zatrudnia specjalistów, w tym: neurologopedę, surdopedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej,  pedagogów terapeutycznych oraz innych
 • organizuje i prowadzi bezpłatne zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
 • oferuje wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom
 • stwarza warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i zdrowotnemu dziecka
 • sprzyja poznawaniu i zdobywaniu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, których celem jest osiągnięcie przez dzieci stanu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • umożliwia przedszkolakom samorealizację jak i pracę w grupie, zachęcając jednocześnie do kreatywnego myślenia, aktywnego słuchania oraz działania i uczestniczenia w różnorakich zajęciach
 • uczy dzieci zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • placówka wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczając jednocześnie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiając na potrzeby i możliwości dziecka.
 • zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która w świetle aktualnych przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dzieci uzdolnione traktowane są jako dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla dzieci uzdolnionych nasze przedszkole oferuje zajęcia kół zainteresowań. Zadaniem przedszkola jest rozpoznanie ich możliwości oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez zorganizowanie zajęć rozwijających ich szczególne uzdolnienia. W myśl przepisów rozporządzenia powyższe zajęcia prowadzi się w oparciu
  o aktywne metody pracy.

Mądry przedszkolak będzie mądrym uczniem, a w przyszłości szczęśliwym i spełnionym człowiekiem.

Nasze przedszkole posiada szeroką ofertę edukacyjną. Realizujemy podstawę programową, a także umożliwiamy dzieciom udział w wielu dodatkowych zajęciach, m.in. rytmicznych, językowych, kulinarne, zajęciach z psem czy sportowych. W przedszkolu zapewniamy opiekę logopedyczną oraz specjalistyczną dla dzieci wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach). Dbamy o rozwój zdolności i zainteresowań, a także o całościowy rozwój dziecka. współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (uroczystości, spotkania, zajęcia otwarte, festyny).
Edukację i zajęcia realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W naszym przedszkolu zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (więcej o WWR).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma na celu wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stworzenie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Długie godziny otwarcia przedszkola (6.00-18.00)
 • Mechaniczna wentylacja obiektu, zapewniająca czyste powietrze w całym budynku, szczególnie ważna dla dzieci z alergiami
 • Przestronne, i estetyczne sale dydaktyczne o powierzchni 80m2 każda, w tym 3 sale dydaktyczne dla grup integracyjnych.
 • W pełni wyposażone gabinety do zajęć w ramach WWRD: neurologopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, Sala Doświadczania Świata
 • Nowoczesna kuchnia, oferująca zdrowe i świeże posiłki, zgodne z zasadami zdrowego żywienia. INDYWIDUALNE DIETY ELIMINACYJNE – bezglutenowa, bezlaktozowa, niskokaloryczna, bezmleczna itp.
 • Duży  i bezpieczny ogród z placem zabaw dla dzieci

NASZYM PRZEDSZKOLAKOM OFERUJEMY:

 • Opiekę dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Stałą opiekę pielęgniarki
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z rytmiki
 • Zajęcia z dogoterapii
 • Pomoc logopedyczna
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe i koordynacyjne
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce
 • Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne i plastyczne
 • Zajęcia z profilaktyki zdrowia
 • Zajęcia z ruchu rozwijającego
 • Sieciaki – zajęcia informatyczne
 • Kącik kreatywnego malarza
 • Kinezyterapię
 • Bajkoterapię
 • Zajęcia kulinarne „Kuchcik”
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Zabawy i spacery na świeżym powietrzu i we własnym ogrodzie
 • Bezpieczne i estetyczne wyposażenie sal spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa
 • Dodatkowo wyjścia do teatru, kina, różnych instytucji, wyjazdy tematyczne – zgodnie z planami pracy grup i repertuarem instytucji, a także spektakle teatralne na terenie przedszkola.