Program nauczania

„We wszystkich dzieciach drzemie piękno, wrażliwość i siła.
Sposób w jaki powinniśmy je wydobyć jest zadaniem a także wyzwaniem dla nauczyciela.
Trzeba używać różnych metod, aby docierać do serc dzieci i utrzymać je w koncentracji.”
Suzuki

Program dydaktyczno-wychowawczy obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach zajęć w grupach przedszkolnych realizowane są zajęcia edukacyjno-poznawcze.

W ramach zajęć obligatoryjnych w poszczególnych grupach nauczycielki pracują wykorzystując następujące programy i metody pracy

 • Nauka matematyki metoda stworzoną przez Edytę Gruszczyk-Kolczyńską
 • Elementy metody Marii Montessori
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Elementy metoda wychowania muzycznego Carla Orffa
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Gimnastyki Twórczej Labana
 • Pedagogika zabawy KLANZA
 • Metoda Paula Dennisona
 • Metoda wychowania fizycznego wg. Kazimiery Wlaźnik

Dla dzieci uzdolnionych nasze przedszkole oferuje zajęcia kółek zainteresowań. 

Cele ogólne:

Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także:

 • stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania,
 • kształtowanie wiary we własne możliwości,
 • rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki,
 • kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
  oraz plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem tempa, rytmu, melodii, dynamiki, artykulacji,
 • kształtowanie umiejętności wykonawczych,
 • stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania,
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania
  oraz samodzielności.
 • Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości
  na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowość i wyobraźni.