PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka

§ 1

Niniejsza procedura powstała w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

§ 2

Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku dziecka, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności:

 1. wzywa pogotowie ratunkowe, korzystając z ogólnopolskiego numeru ratunkowego 112,
  1. w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  1. powiadamia dyrektora przedszkola, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z uwagi na udzielanie poszkodowanemu dziecku pomocy, wzywa świadków wypadku do powiadomienia dyrektora przedszkola,
  1. ponieważ pozostawienie bez opieki pozostałych dzieci powierzonych nauczycielowi jest niedopuszczalne, należy powiadomić nauczyciela sąsiedniej grupy o konieczności objęcia dzieci opieką.

§ 3

Dyrektor przedszkola powiadomiony o wypadku nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

§ 4

O każdym wypadku dyrektor przedszkola powiadamia:

 1. rodziców poszkodowanego dziecka,
 2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. społecznego inspektora pracy,
 4. organ prowadzący przedszkole,
 5. radę rodziców.

§ 5

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

§ 6

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

§ 7

Dyrektor przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

§ 8

Dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

§ 9

Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy, stanowiący załącznik do niniejszej procedury. Zespół w szczególności:

 1. przesłuchuje poszkodowane dziecko (w obecności rodzica lub wychowawcy / pedagoga / psychologa) i sporządza protokół przesłuchania,
  1. przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są dzieci, przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności dziecka-świadka i jego rodziców,
  1. sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku,
  1. sporządza protokół powypadkowy (najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego) według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury (w uzasadnionych przypadkach protokół może być sporządzony w późniejszym terminie); protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu powypadkowego i dyrektor przedszkola.

§ 10

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole.

§ 11

Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

§ 12

W składzie zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy.

§ 13

Poszkodowane dziecko musi zostać odebrane z przedszkola przez rodzica, a dopóki rodzic się nie zgłosi, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel.

§ 14

Podczas przekazania dziecka rodzicowi nauczyciel dokonuje wpisu w dzienniku zajęć. W notatce muszą się znaleźć następujące informacje:

 1. imię i nazwisko rodzica odbierającego dziecko,
 2. imię i nazwisko dziecka,
 3. data i godzina odbioru dziecka z przedszkola,
 4. informacja o powiadomieniu rodzica o stanie dziecka i szczegółach wypadku.

§ 15

Notatkę, o której mowa w § 14, podpisuje rodzic i nauczyciel.

§ 16

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki organizowanej poza terenem przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

§ 17

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor przedszkola według wzoru określonego w załączniku do niniejszej procedury.