Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości strony.

Realizowane Projekty

 

Realizujemy projekt „Żłobek Małych Pasjonatów–rozwijamy pasje, wpieramy rozwój”
Projekt realizowany w okresie 01.08 .2016–31.07.2018,
dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.1.
Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, pod działanie 8.1.3.
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.
Wartość projektu:  1037899,87 zł
Dofinansowanie:    913351,88 zł
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi do lat 3 dla osób, które w związku z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ograniczyły swoją aktywność zawodową oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki:
1)Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:     42 (21 w okresie 01.08.2016-31.07.2017 oraz 21 w okresie 01.08.2017–31.07.2018)
2)Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 42
3)Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 10
4)Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 5
W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:
1)Doposażenie sal żłobkowych i pomieszczeń przynależnych oraz szatni (zakup i montaż mebli oraz wyposażenia: pomocy dydaktycznych i zabawek)
2)Zapewnienie funkcjonowania nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (21 miejsc od 01.08.2016 do 31.07.2017)
3)Zapewnienie funkcjonowania nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (21 miejsc od 01.08.2017 do 31.07.2018

 

UE logotypes_bottom POZIOM