Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości strony.

O nas

Fundacja Pasjonaci prowadzi Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Pasjonaci”. Swoją opieką wychowawczą i dydaktyczną obejmuje ponad 100 dzieci.

Więcej informacji o przedszkolu ⇒ Niepubliczne Przedszkole „Mali Pasjonaci”

Więcej informacji o żłobku ⇒ Niepubliczny Żłobek „Mali Pasjonaci”

W żłobku „Mali Pasjonaci” realizujemy projekt „Żłobek Małych Pasjonatów–rozwijamy pasje, wpieramy rozwój”, dzięki któremu poprawiamy dostępności do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi do lat 3 dla osób, które w związku z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ograniczyły swoją aktywność zawodową i tym samym umożliwiamy im powrót na rynek pracy.

Celem Fundacji Pasjonaci jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

1) Oświata, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży.
2) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
4) Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
5) Działalność w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w sytuacji materialnej.
6) Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej.
7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
8) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej.
9) Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu.
10) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży.
12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej.
13) Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wszystkim Przyjaciołom Pasjonatów dziękujemy za otrzymane wsparcie. Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć nasza działania , zapraszamy do kontaktu

NUMER KONTA BANKOWEGO
Raiffeisen Polbank 73 1750 0012 0000 0000 3999 6448